Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:31 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

W ramach naszych biur oferujemy Państwu:

 • Sprawowanie obowiązków służby BHP.
 • Szkolenia wstępne i okresowe pracowników i osób kierujących pracownikami.
 • Analiza stanu BHP w zakładzie pracy.
 • Współudział w postępowaniu powypadkowym oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 • Sporządzanie instrukcji BHP.
 • Współudział w tworzeniu oceny ryzyka zawodowego.
 • Współudział w reprezentowaniu pracodawcy przed organami kontrolnymi.

Jeżeli w Państwa zakładzie doszło do wypadku przy pracy a chcecie sprawnie poradzić sobie z tym problemem prosimy o niezwłoczny kontakt.

Jeśli spodziewacie się Państwo kontroli stanu BHP lub PPOŻ i potrzebujecie szybkiego audytu oraz naprawy stanu bezpieczeństwa jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Gdy potrzebujecie Państwo szkoleń, czy sprawdzenia dokumentacji BHP i PPOŻ piszcie lub dzwońcie do nas!

Nie zwlekajcie bo każda minuta jest cenna!!!  Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Koszt i czas obsługi ustalany jest indywidualnie z Pracodawcą z uwzględnieniem zakresu działalności oraz ilości zatrudnionych pracowników.

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi pilarek i kos spalinowych dla Zakładów Usług Leśnych -ZUL, firm budowlanych i komunalnych. Prowadzimy szkolenia dla operatorów pił mechanicznych do wycinki i pielęgnacji drzew w terenach miejskich. Ponadto nasze  szkolenia przygotowują do profesjonalnej pielęgnacji drzew w parkach i na terenach innych zielonych obszarów miejskich. Szkolenia na kosy spalinowe przygotowują pracowników do bezpiecznej obsługi wszystkich typów kos i kosiarek.

 

Podstawowe dokumenty bhp

 •  Rejestr wypadków przy pracy. Uwaga! Ustawodawca nie określił jednolitego wzoru rejestru, ale ustalił jakie wpisy powinien zawierać: 1) imię i nazwisko poszkodowanego; 2) miejsce i datę wypadku; 3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego; 4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego; 5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy; 6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy; 7) liczbę dni niezdolności do pracy; 8) inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego,
 •  Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.  Uwaga! Przepisy nie określają treści rejestru, w praktyce przyjmuje się, że powinny się w nim znaleźć m.in. następujące informacje: 1) imię i nazwisko pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową, 2) stanowisko, na którym zatrudniony był pracownik i rodzaj wykonywanej przez niego pracy, 3) czynnik, który spowodował chorobę, 4) data zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej oraz adnotacja, kto dokonał zgłoszenia, 5) informacja o orzeczeniu lekarskim o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania, 6) informacja o decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
 •  Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 •  Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy,
 • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych Uwaga! Rejestry oraz karty przechowuje się przez 40 lat, licząc od ostatniego wpisu,
 • -Rejestr prac, w kontakcie z substancjami, mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, Książki rewizyjne urządzeń,
 • Książka konserwacji dla UTB (urządzenie transportu bliskiego),
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli,
 • Wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy,
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom (załącznik regulaminu),
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym (załącznik regulaminu),
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania I pomocy,
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
 • Rejestr szkoleń w dziedzinie bhp,
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • Wyniki przeglądu obiektu budowlanego • rocznego • pięcioletniego,
 • Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz 1x 5 lat),
 • Wyniki przeglądu instalacji odgromowej (1x 5 lat),
 • Wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (1 x rok) a (gazowe, ppoż 2 x rok) ,
 • Wyniki przeglądu instalacji gazowej,
 • Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Wyniki oświetlenia awaryjnego,
 • Wyniki przeglądu sprzętu ppoż. itd.

Instrukcje stanowiskowe BHP

Zgodnie z § 41. ust 1.rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póź.zm., pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników,
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4) udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje, o których mowa w ust.1, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Cena jednej instrukcji BHP i PPOŻ wynosi:

18 zł – wersja elektroniczna instrukcji w pliku pdf – przesyłka pocztą elektroniczną,

25 zł – instrukcja wydrukowana w kolorze format A4 laminowana – przesyłka listem poleconym Pocztą Polską. Przy zamówieniu 5 instrukcji – przesyłka gratis!

3 zł – dopłata (do każdej następnej strony, w przypadku instrukcji bhp zawierającej więcej niż dwie strony).