Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:05 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
Głównym celem programu jest: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Wsparcie w ramach programu otrzymają inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadregionalnym. Koncentruje się ono na dużych projektach, które mają znaczący wpływ na osiągnięcie wskazanych celów.
Zgodnie z tymi zasadami, wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w pięciu obszarach mających największe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów – w sektorach transportu, środowiska, energetyki, kultury i ochrony zdrowia – poprzez realizację następujących celów szczegółowych Programu:
 1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
 5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.
 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.
W ramach Programu realizowanych będzie 17 Priorytetów (w nawiasach unijny wkład finansowy):
 1. Gospodarka wodno-ściekowa ( 2, 750,0 mln EURO)
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi ( 1,190,0 mln EURO)
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (545,0 mln EURO)
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska ( 200,0 mln EURO)
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (89,8 mln EURO)
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN -T ( 7,626,0 mnl EURO)
 7. Transport przyjazny środowisku ( 7, 513,5 mln EURO)
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe ( 2, 945,5 mln EURO)
 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej ( 990 mln EURO)
 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (732, 2 mln EURO)
 11. Bezpieczeństwo energetyczne ( 974,2 mln EURO)
 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe ( 489,9 mln EURO)
 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia ( 349, 9 mln EURO)
 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego ( 500,0 mln EURO)
 15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( 187,8 mln EURO)
 16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności ( 189,3 mln EURO)
 17. Konkurencyjność regionów ( 599,8 mln EURO)
Razem alokacja na lata 2007-2013: 27 848 273 161 euro