Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:14 am
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Główne cele polityki rozwoju obszarów wiejskich wyznaczono następująco:
 • Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
 • Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
 • Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.
W ramach programu realizowane będą 4 tzw. osie priorytetowe:
 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnegoPoprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich
  1. wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
  2. płatności dla obszarów rolnych objętych siecią NATURA 2000 i płatności związane z Dyrektywą 2000/60/WE
  3. program rolnośrodowiskowy oraz inwestycje nieprodukcyjne
  4. zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż grunty rolne,
  5. dopłaty leśnośrodowiskowe, w tym do gruntów leśnych na obszarach sieci NATURA 2000,
  6. odtwarzanie potencjału produkcji leśnej i wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
  1. szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
  2. ułatwienie startu młodym rolnikom,
  3. wcześniejsze emerytury (renty strukturalne),
  4. modernizacja gospodarstw rolnych,
  5. zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
  6. poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
  7. wsparcie dla rolników, którzy biorą udział w programach jakości żywności,
  8. wspieranie grup producentów w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej dla produktów objętych programami jakości żywności;,
  9. grupy producentów rolnych,
  10. korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
 2. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiejLeader (inicjatywa wspólnotowa)
  1. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  2. podstawowe usługi dla ludności,
  3. odnowa i rozwój wsi,
  4. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  5. szkolenie i informowanie