Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:08 am
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 
Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.
Cele szczegółowe:
 • rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności regionu przede wszystkim poprzez inwestycje w projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej,
 • utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego,
 • rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu zatrudnienia,
 • stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych, jak również zapewnienie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju potencjału turystyczno- kulturowego regionu.
 • znoszenie dysproporcji miedzy dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi.
Priorytety realizowane w ramach programu (w nawiasie środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu ( 115,17 mln EURO)
 • Rozwój regionalnej infrastruktury transportowej
 • Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Priorytet 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego (112,36 mln EURO)
 • Wsparcie mikroprzedsiębiorstw
 • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje
 • Wsparcie przedsiębiorstw przez doradztwo
 • Transfer wyników badań, nowoczesnych technologii i innowacji do przedsiębiorstw
 • Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (54,23 mln EURO)
 • Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego
 • Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Priorytet 4. Poprawa jakości życia mieszkańców ( 84,12 mln EURO)
 • Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia
 • Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej
Priorytet 5. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna (60,11 mln EURO)
 • Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury transportowej
 • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich
 • Współpraca między regionami
Priorytet 6. Pomoc techniczna (13,17 mln EURO)
 • Wsparcie zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację LRPO
 • Wydatki materialne związane z realizacją LRPO
Informacja i promocja LRPO