Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:51 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Cel główny Programu to: Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.
Cele szczegółowe są następujące:
 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.
 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa.
 3. Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa
W ramach Programu realizowanych będzie 9 Priorytetów (osi priorytetowych):
Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie (195,40 mln EURO)
 • Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), pomiędzy MSP a innymi podmiotami gospodarczymi
  i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz „biegunami nauki i technologii” (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.)
 • Pomoc na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla MSP (w tym dostęp do usług związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych)
 • Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
 • Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa itp.)
 • Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej (243,20 mln EURO)
 • Koleje i tabor kolejowy
 • Drogi regionalne i lokalne
 • Transport miejski
 • Transport multimodalny
 • Porty lotnicze
 • Porty
 • Energia elektryczna
 • Gaz ziemny
Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego (45,95 mln EURO)
 • Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
 • Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-rząd, e-kształcenie, e-integracja itp.)
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska (58,48 mln EURO)
 • Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, z biomasy, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
 • Gospodarka i dystrybucja wody pitnej
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Jakość powietrza
 • Zintegrowana prewencja i kontrola zanieczyszczeń
 • Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000)
 • Zapobieganie ryzyku (w tym opracowanie i wdrażanie programów i działań dot. zapobiegania i zarządzania ryzykiem naturalnym i technologicznym)
 • Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku
Oś priorytetowa 5 – Turystyka (66,83 mln EURO)
 • Ścieżki rowerowe
 • Promowanie zasobów naturalnych
 • Ochrona i waloryzacja dziedzictwa naturalnego
 • Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Oś priorytetowa 6. Kultura i rewitalizacja( 30,34 mln EURO)
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Rozwój infrastruktury kultury
 • Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług kulturalnych
 • Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich i wiejskich
Oś priorytetowa 7. Rozwój funkcji metropolitalnych (103,33 mln EURO)
 • Transport miejski
 • Transport multimodalny
 • Inteligentne systemy transportu
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Rozwój infrastruktury kultury
 • Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług kulturalnych
 • Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich i wiejskich
Oś priorytetowa 8. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia (58,48 mln EURO)
 • Infrastruktura edukacyjna
 • Infrastruktura zdrowotna
 • Inna infrastruktura społeczna
Oś priorytetowa 9 – Pomoc techniczna
 • Opracowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
 • Ewaluacja i badania; informacja i promocja