Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:15 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
Głównym celem programu jest: Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski skutkujące wzrostem konkurencyjności oraz odpowiednią liczbą nowych miejsc pracy, będzie realizowane przez następujące cele szczegółowe Programu: 
  1. Poprawa warunków inwestowania
  2. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
  3. Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu
W ramach Programu realizowanych będzie 7 Priorytetów (w nawiasach unijny wkład finansowy):
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw (328, 887 mln EURO)
1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.2 Wsparcie rozwoju MSP
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
1.5 Promocja regionalnej gospodarki
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (wdrażane przez DWP)
Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna (493,361 mln EURO)
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)
2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)
2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Priorytet III. Środowisko przyrodnicze (173,821 mln EURO)
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa
3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych (54,060 mln EURO)
4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (121,284 mln EURO)
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe (61,470 mln EURO)
6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych
6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Priorytet VII. Pomoc techniczna (39,909 mln EURO)
7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
7.2 Informacja i promocja WRPO