Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:36 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
Aktualne programy pomocowe UE
W latach 2007 – 2013 Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej w ramach wspólnotowej polityki spójności. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności do naszego kraju może trafić ponad 80 miliardów euro. Ze środków unijnych będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, samorządy oraz organizacje pozarządowe.
Tabela 
Nazwa Programu Operacyjnego Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro]
Infrastruktura i Środowisko 37,6
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17,2
Regionalne Programy Operacyjne 16,5
Kapitał Ludzki 11,5
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9,7
Europejska Współpraca Terytorialna 8,5
Rozwój Polski Wschodniej 2,3
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
0,9
Pomoc Techniczna 0,6
 
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 (RPO)
Oprócz pięciu programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także programy operacyjne dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych:
Program dla Województwa Dolnośląskiego
Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program Województwa Lubelskiego
Lubuski Program Operacyjny
Program Województwa Łódzkiego
Małopolski Program Operacyjny
Program Województwa Mazowieckiego
Program Województwa Opolskiego
Program Województwa Podkarpackiego
Program Województwa Podlaskiego
Program dla Województwa Pomorskiego
Program Województwa Śląskiego
Program Województwa Świętokrzyskiego
Program Warmia i Mazury
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Program Województwa Zachodniopomorskiego
16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją RPO.
Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu RPO pełnią zarządy województw jako instytucje zarządzające programami (IZ), które odpowiadają za przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i ewaluację realizacji programu. Ponadto IZ wydają wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzą działania promocyjno-informacyjne.
Inwestycje, na które pozyskujesz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, muszą być realizowane na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach można pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu. Zawsze też odnajdziesz tam priorytet dotyczący rozwoju firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Aby było możliwe wykorzystanie środków z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności (FS), przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację. Programy Operacyjne (PO) tworzone są na podstawie Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) i Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Obecnie wszystkie cele zawarte w Narodowa Strategia Spójności (NSS) będą realizowane przez określone programy finansujące, a są to:
Oprócz polityki regionalnej Unia Europejska kładzie także spory nacisk na politykę rolną, rybactwa i rybołówstwa. W Polsce przejawia się to w istnieniu dwóch programów:
Poniżej chcemy zaprezentować Państwu programy unijne w ramach funduszy strukturalnych, które obowiązują w latach 2007-2013. Ostateczne wersje Programów Operacyjnych obowiązują do końca 2013roku.
Lista programów operacyjnych: