Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 28, 2021, 11:44 pm
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 

Ubezpieczenia rolnicze

Programy z zakresu ubezpieczeń rolniczych oferowane przez VIMAG
 
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników
 
Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie – w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna:
  • w przypadku szkód na osobie wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Pliki do pobrania
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
 
Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe takie jak: ogień, huragan, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego HDI Asekuracja wypłaca odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki. Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Ubezpieczenia dla rolników
 
Do kogo jest kierowana oferta?
Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia może być:
  • mienie ruchome związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – sprzęt rolniczy, ziemiopłody złożone na przechowanie, materiały i zapasy, silosy, zwierzęta gospodarskie.
  • Agro – casco maszyn rolniczych, w tym wolnobieżnych.
  • OC z tytułu świadczenia osobom fizycznym usług związanych z działalnością rolniczą.
  • OC w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej.
Ubezpieczeniem obejmuje się mienie przechowywane zarówno w budynkach jak też składowane poza budynkami oraz w trakcie wykonywania prac polowych i podczas transportu – na pole, do warsztatu, punktu skupu
Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Od ognia i innych zdarzeń losowych, a maszyny rolnicze również od szkód casco (zniszczenie, uszkodzenie, utrata maszyny wskutek zderzenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji).
Z ubezpieczenia OC z tyt. wykonywania usług rolniczych lub prowadzenia działalności agroturystycznej odpowiadamy za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, jak i wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia?
W ubezpieczeniu mienia ruchomego ubezpieczający deklaruje jedną sumę ubezpieczenia dla całego mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu Agro – casco maszyn rolniczych suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdej maszyny i powinna ona odpowiadać faktycznej wartości maszyny.
W ubezpieczeniu OC sumę gwarancyjną ustala się na jeden i wszystkie wypadki i maksymalnie może ona wynosić 100.000 zł.
Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczenie może być zawarte na okres 12 miesięcy lub na okres krótkoterminowy.
Czas zawierania ubezpieczenia skrócony do niezbędnego minimum – obwiązuje jeden druk Wniosek-Polisa.